Правила благоустрою громади

«Затверджено» рішенням Глевахівської селищної ради № 704-31-V від “03” вересня 2009 р.

П Р А В И Л А

благоустрою території та забезпечення чистоти і порядку селища Глеваха

(Із змінами та доповненнями згідно рішення Глевахівської селищної ради № 913–36-V від “18 ” травня 2010 р., № 414- 19 – VІI 30 березня 2017 року)

1. Ці Правила розроблені з урахуванням Закону України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 р. № 2807 (з наступними змінами та доповненнями) та визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою селища Глеваха і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Правила благоустрою території селища: нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою. Правила розробляються для селища Глеваха і затверджуються Глевахівською селищною радою. Глевахівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил. Правила складаються з текстової та графічній частинах(за потребою).

2. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

2.1 Визначення термінів

2.1.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, садових масивів та товариств,об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах селища Глеваха; утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою; вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху; заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.2 Призначення благоустрою селища

2.2.1. Благоустрій селища Глевахи передбачає:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території селища у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою селища.

2.3 Система благоустрою селища

2.3.1 Система благоустрою селища включає:

1) управління у сфері благоустрою села;

2) визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою села;

3) організацію благоустрою селища;

4) стандартизацію і нормування у сфері благоустрою селища;

5) фінансове забезпечення благоустрою селища;

6) здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою селища;

7) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою селища.

2.4. Суб'єкти у сфері благоустрою селища Суб'єктами у сфері благоустрою села є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.5. Об'єкти у сфері благоустрою селища

2.5.1. До об'єктів благоустрою селища належать:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

5) території садових масивів та товариств.

2.5.2 До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

2.6. Органи управління у сфері благоустрою селища

2.6.1. Управління у сфері благоустрою селища здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, та інші органи влади в межах їх повноважень. 2.7. Повноваження Глевахівської селищної ради у сфері_благоустрою_селища

2.7.1. До повноважень Глевахівської селищної ради у сфері благоустрою села належить:

1) затвердження місцевих програм та заходів благоустрою села, забезпечення їх виконання;

2) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою селища, визначення повноважень цих органів (служб);

3) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

4) організація місць відпочинку для населення;

5) розроблення схем санітарного очищення селища;

6) затвердження правил благоустрою територій селища;

7) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

8) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою селища;

9) здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

10) надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;

11) визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою селища;

13) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

2.8 Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою селища

1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою селища Глеваха належить:

1) внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою селища;

2) організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою селища;

3) здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій селища;

4) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою селища;

5) вирішення інших питань у цій сфері відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення"

6) участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил;

Використання об'єктів благоустрою

1. Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою селища, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством.

Утримання об'єктів благоустрою

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

2. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

3. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

4. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

5) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

7) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

8) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

9) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

Участь громадян у фінансуванні заходів щодо забезпечення благоустрою селища

1. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території селища, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

4) порядок громадського обговорення проекту Правил; Відповідні питання правил благоустрою можуть розглядатися, слухатися на громадських зборах відповідно до правил зібрання громадян.

5) порядок внесення змін до Правил; Зміни вносяться шляхом затвердження (прийняття відповідного рішення) Глевахівською селищною радою

6) порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою;

Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою селища

1. Громадяни у сфері благоустрою селища мають право:

1) користуватись об'єктами благоустрою селища;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території селища;

3) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селища;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території селища та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селища у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

1) утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території;

2) дотримуватися правил благоустрою території селища;

3) не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою селища;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою селища.

Права та обов'язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою селища

1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою селища Глеваха мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку селища та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою селища;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території селища або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

6) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою селища.

2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою селища Глеваха зобов'язані:

1) утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

6) у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

ОБОВ′ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ ГРОМАДЯН

                       Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій,садових товариств та масивів незалежно від форм власності, а також громадяни зобов′язані:

1. Утримувати належні їх, закріплені ділянки та прилеглі до них території у належному санітарному стані.

2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди та території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, облажднання, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

3. Забезпечувати не менше 2-х разів на рік обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами.

4. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд та пам′ятників архітектури.

5. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів, дозволів виконкому та відділу архітектури та містобудування та за умови одержання ордера на виконання цих робіт у Васильківській інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

6. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою, паркувати автотранспортні та на території селища у встановленому порядку.

7. При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.

8. Проводити земельні та будівельні роботи, насипання піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкції і матеріалів, суворо дотримуватись вимог проекту організації будівництва і тільки на підставі відповідного дозволу Васильківської РДА та виконкому селищної ради. Своєчасно і якісно проводити благоустрій територій після закінчення цих робіт.

9. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.

10. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття біля установ,організацій,складів,кіосків,магазинів,кафе, барів,ресторанів адміністративних будинків для збору твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані.

10.1. Вивіз сміття здійснювати згідно угод з відповідними комунальними підприємствами.

11. Не допускати прокладання теплопроводів, водопроводів та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

12. Забезпечувати виконання планових і аварійних робіт тільки за дозволом Васильківської інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю або виконавчого комітету, дотримуючись при цьому всіх вимог та умов, зазначених в дозволі.

13. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, рекламоносіїв згідно з паспортом, затвердженим відділом архітектури та містобудування Васильківської РДА.

14. Утримувати в належному санітарному стані земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

15. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об′єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

16. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзджу частину вулиць.

17. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, здійснювати його вивезення по мірі необхідності, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об′єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, газони, тротуари, у водойми.

18. При проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки обов′язково використовувати захисну сітку чи плівку.

ДІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ ГРОМАДЯН, ЩО ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ ЦИМИ ПРАВИЛАМИ

Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

1. Захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

3. Проводити всі види будівельних, монтажних і ремонтних робіт без ордеру Васильківської інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю та виконавчого комітету на їх виконання.

4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля деревини, листя, сніг у невідведених для цього місцях та влашовувати звалища.

5. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання, механізми за межами будівельних майданчиків, ліній забудов селища та на прилеглих до будинків територіях.

6. Мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених для цього місцях.

7. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

8. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

9. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

10. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.

11. Вивішувати дорожні знаки без погодження з виконавчим комітетом, Державною автомобільною інспекцією ГУ МВС України у Київській області.

12. Встановлювати на дорогах вулиць селища перешкоди для проїзду автотранспортних засобів.

13. Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги річки Протока та ставків.

14. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах водоймищ селища, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон селища та паркування на них.

15. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньо-квартальних проїздах, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового та приватного вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

16. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, використані шини та відходи виробництва тощо.

17. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

18. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

19. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір′я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

організація прибирання та благоустрою:

1. Прибирання та благоустрій території селища здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами на закріплених за ними територіях.

Рішенням селищ. виконкому за погодженням з профільною депутатською комісією за підприємствами, установами, організаціями та громадянами можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селища (заплави річок, парки, сквери, мости, пішохідні переходи тощо).

Крім вищевказаних територій підприємства, установи, організації та громадяни повинні проводити прибирання та благоустрій додаткових територій а саме:

- Будівельні організації:

- земельних ділянок, виділених під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельних майданчиків, місць розкриття та прилеглих до них територій, зелених насаджень, місць прокладання підземних комунікацій від дня передачі під будівництво;

- Залізничні організації: Залізничних колій, що проходять через селище в межах зон відчуження згідно схеми, насипів, переїздів, переходів через колії, платформ;

- Торгівельні та інші організації, підприємства:

- Місць розміщення тимчасових точок, оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо) в радіусі 10 м;

- Підприємства, установи, організації:

- Прилеглі території, а також прилеглі території до центральних теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, які знаходяться на їх балансі, в радіусі 20 м.;

- Транспортні підприємства:

- в місцях стоянок автотранспорта та прилеглих до стоянок територій в радіусі 10 м.

1. Прилеглою територією, належною до прибирання, є територія до будинку приватних осіб, підприємств, організацій, установ, будівельних майданчиків, територій, виділених в користування селищвиконкому , інших архітектурних форм, (які є у власності або оренді) зі всіх сторін, а саме:

- тротуари, зелені зони, прибудинкові, дворові території і прилеглі до них дороги до середини дороги.

При наявності розривів між будовами, якщо межа території між ними не визначена селищ виконкомом , нею вважається середина розриву. Якщо розрив складає більше 100 м., то рішення про границі приймає селищ виконком . Якщо на другій стороні вулиці відсутні споруди, будинки підприємств, установ, організацій, громадян, то прибирання вулиці проводиться на всю ширину дороги з усіма елементами благоустрою (зелена зона, газони і тротуари).

2. На територіях проводиться весь комплекс робіт, спрямованих на наведення чистоти і порядку.

3. Щоденне прибирання до 09.00 год.;

4. Очищення опор ліній електропередач, парканів, дерев, будівель і т.п. від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях (за рахунок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які допустили це порушення);

5. Контролювати стан колодязів. При виявленні відкритих люків негайно повідомляти власника або організації, які їх експлуатують. Організація або власник має утримувати колодязі в належному стані.

6. Своєчасно прибирати листя в період його опадання і вивозити на відведені для цього ділянки або сміттєзвалища;

7. Регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву висотою більше 20 см.;

8. Проводити снігову очистку, дотримуючись таких правил:

- роботи від снігу та льоду починати з настанням снігопадів та ожеледиць;

- від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місць зупинок пасажирського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів;

- під час ожеледиці посипати тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок пасажирського транспорту, спуски, підйому, речовинами, що виключають ковзання;

- регулярно, з додержанням правил безпеки, проводити очистку дахів від снігу та льодових бруньок;

- зібрані з прилеглих та закріплених територій сніг, лід, бруд та сміття повинні вивозитись в місця, визначені селищвиконкомом чи на звалища.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ ТА ПРАВИЛА САНІТАРНОГО УТРИМАННЯ

Відповідальність за санітарне утримання та додержання правил санітарної очистки покладається на керівників організацій, підприємств, установ та громадян, на території яких розташовані об'єкти санітарної очистки.

8.1. Підприємства, організації, установи, громадяни, а також власники приватних житлових будинків повинні:

- укладати угоди з підприємствами на вивезення з території сміття, побутових відходів, рідких нечистот;

- підприємства після укладання угоди повинні вживати заходів щодо умов по підтриманню майданчиків, зовнішніх туалетів у належному санітарно-технічному стані згідно вимог чинного законодавства.

8.2. Керівники організацій, підприємств, установ, громадяни зобов'язані дотримуватися таких правил санітарного утримання та санітарної очистки:

8.2.1. Категорично забороняється накопичувати на прилеглій території, закріпленій та дворовій території побутові і промислові відходи, влаштовувати звалища будь-якого сміття, відходів будь-якої величини, запаси будівельного матеріалу (піску, щебеню, каміння, цегли, панелі перекриття, балки, блоки, пиломатеріали тощо) на території селища.

8.2.2. Строків вивезення сміття та місць його складання, визначених селищ. виконкомом, затверджених на постійній профільній депутатській комісії.

8.2.3. Сміттєзбірники повинні встановлюватись на асфальтованих або забетонованих майданчиках, які загороджуються. Під'їзні дороги до них повинні мати тверде покриття. План майданчика, форма контейнерів та умови обслуговування сміттєзбірних комплексів повинні узгоджуватися на постійних профільних депутатських комісіях.

8.3. Сміттєзбірники, майданчики та прилегла до них територія повинні підтримуватись у належному санітарно-технічному стані, сміттєзбірники ущільнюватись.

8.4. Громадські туалети, сміттєзбірники, вигрібні ями необхідно дезинфікувати. Дезинфекцію проводити хімічними препаратами у відповідністю з періодичністю, встановленою органами санітарного нагляду.

10.5.1. Встановлювати на своїй території (будинках, де немає каналізаційних мереж) одне санітарне пристосування (туалет, вигрібну, помийну яму тощо) згідно санітарних норм. До дворових туалетів і вигрібних ям повинен бути забезпечений вільний під'їзд. В разі неможливості дотриматись встановлених санітарних норм (мала територія тощо) щодо встановлення санітарних пристосувань та забезпечення до них вільного під'їзду, необхідно отримати письмову згоду сусідів та дозвіл санепідемстанції (СЕС).

10.5.2. Урни для сміття необхідно встановлювати біля входу у видовищні установи, біля торгівельних точок, на ринку, платформах, зупинках пасажирського автотранспорту, та інших місцях, повинні мати маркування, що вказує на їх належність. Тип урни погоджується та затверджується на постійних профільних депутатських комісіях. Урни повинні утримуватися у справному стані, очищатися від сміття в міру його накопичення, митись, промиватись один раз на тиждень, дизинфікуватись організаціями, яким належать.

10.6. Забороняється:

10.6.1. Викидати на території селища, у річки, водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій сміття, побутові виробничі відходи, нечистоти тощо.

10.6.2. Зливати на території селища, в т. ч. в зливову каналізацію та зливо-дощоприймальні пристрої, вуличних чи дворових мереж, побутові та виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води після миття дворових територій, автотранспорту, а також самовільно підключатися до зливної та дощової каналізації;

10.6.3. Встановлювати на подвір'ї санітарні пристосування (туалети, помийні ями, тощо), які не відповідають санітарним нормам;

10.6.4. Засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами;

10.6.5. Мити посуд, прати білизну та інше біля відкритих водойм;

10.6.6. Виливати на вулицю мильну та відпрацьовану воду та інші побутові нечистоти;

10.6.7. Купати домашніх тварин у водоймах, вигулювати їх у місцях масового відпочинку, на дитячих майданчиках. Місця вигулювання домашніх тварин визначаються селищ. виконкомом за погодженням постійних профільних депутатських комісій.

10.6.8. Випускати на вулиці селища, комунальні домоволодіння, території зелених насаджень, водоймищ, місця масового відпочинку, парки, сквери, домашніх тварин та птицю;

10.6.9. Розкладати багаття, спалювати сміття тощо на території підприємств, організацій, установ, домоволодінь, зелених насаджень та інших місцях на території селища.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНИХ ДНІВ, СУБОТНИКІВ, МІСЯЧНИКІВ ПО САНІТАРНІЙ ОЧИСТЦІ ТА БЛАГОУСТРОЮ

11.1. З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, озелененню, підтриманню чистоти і порядку в селищі, рішенням селищ. виконкому можуть оголошуватись дні чистоти (санітарні дні), суботники, недільники, а також місячники по санітарній очистці та благоустрою.

11.2. Керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, населення за місцем проживання в ці дні силами своїх колективів і транспорту проводять на своїх дворових, прилеглих і закріплених територіях ретельне прибирання, догляд за зеленими насадженнями, квітниками, газонами, знищують бур'яни, скошують траву, вивозять сміття на полігони утилізації, проводять очистку, а в необхідних випадках - фарбування огорож, фасадів, цокольних споруд, миття вікон і парадних дверей.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

12.1. Відповідальність за збереження та догляд за зеленими насадженнями, квітниками, газонами покладається:

12.1.1. У скверах, парках, , лісопарках, на вулицях - на комунальні підприємства та інші організації, які мають дані об'єкти на своєму балансі або які закріплені для прибирання;

12.1.2. Підприємства, установи, організації та громадяни несуть відповідальність і доглядають за зеленими насадженнями, що знаходяться на власних дворових територіях, ділянках вулиць, прилеглих до них, санітарно-зелених зонах, територіях, що закріплені за ними для прибирання;

12.1.3. На прилеглих до будинків та внутрішньоквартальних територіях, скверах, газонах, що прилягають до житлового фонду, незалежно від його відомчої підпорядкованості - на житлові організації, орендарів, власників.

12.1.4. В індивідуальних домоволодіннях і прилеглих до них територіях - власники домоволодінь.

12.1.5. Зелені насадження на територіях селища та лісопарковій зоні (дерева, кущі, квітники, газони) складають недоторканий фонд.

12.2. Догляд за зеленими насадженнями включає в себе такі види робіт: - періодичне розпушування ґрунту під деревами і кущами, підправлення крони дерев, стрижка живої загорожі та газонів, прополювання квітників, поливання газонів, дерев, кущів, квітів, обробка проти шкідників і хвороб, насадження щороку нових квітів або трав на газонах чи клумбах;

12.3. Знесення та пересадка дерев, чагарників, газонів, квітників, незалежно від їх власності, можуть здійснюватись тільки при наявності спеціального дозволу (ордеру), який видається на підставі акту обстеження зелених насаджень, погодженого з державною інспекцією з екологічної безпеки та затвердженого рішенням виконавчого комітету. Для одержання дозволу замовник зобов'язаний компенсувати вартість знесених чи пересаджених зелених насаджень.

Щорічна планова обрізка гілля проводиться з 1 грудня до 1 квітня. Гілля вивозиться КЖЕП Глевахівської селищної ради або за рахунок замовника у відведені виконавчим комітетом місця.

12.4. При виконанні будівельних робіт, зелені насадження повинні бути передані будівельним організаціям по акту, складеному комісією по обстеженню зелених насаджень у селищі. Будівельники зобов'язані вжити заходи по їх збереженню та відновленню.

12.5. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, які відведені під забудову, замовник зобов'язаний провести пересадку дерев, кущів тощо своїми силами та засобами, забезпечити догляд за ними до повного приживлювання. З метою збереження пам'ятників культури та зелених зон навколо них, закріпити навчальні та інші заклади за історичними пам'ятниками .

12.6. На територіях зелених насаджень забороняється: - випалювати суху рослинність, розміщувати споруди побутового та торгівельного призначення та інше, добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, прикріплювати рекламні щити, рвати квіти, ламати дерева та чагарники, засипати зелені насадження та інші дії, які завдають шкоди зеленим насадженням.

10. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ

13.1. Керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, селищних ринків, інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею на території селища ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

13.1.1. Утримувати магазини, заклади громадського харчування, об'єкти торгівлі у зразковому стані. Прибирання територій, прилеглих до цих об'єктів, проводити щоденно до 9.00 ранку.

13.1.2. Вітрини, рекламу, входи в приміщення, склади товарів утримувати у належному технічному і санітарному стані.

13.1.3. Роздрібну, виносну торгівлю проводити в обладнаних для цього місцях з додержанням встановлених санітарних норм і правил.

11. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

14.1. Громадяни, які мають будинки на правах особистої власності, ЗОБОВ'ЯЗАНІ: - обов'язково укладати договори на вивезення сміття з комунальними автотранспортними підприємствами селища згідно з діючими тарифами та не допускати складання будівельних матеріалів на зелених зонах вулиць і провулків.

14.2. Проводити прибирання прилеглої території до проїжджої частини дороги, в межах свого господарства

14.3. Побутове та дворове сміття згідно з договором, укладеним із спеціалізованим автопідприємством, при відсутності контейнерів, виносити на визначені місця прибуття спеціального транспорту.

Забороняється влаштовувати смітники в невизначених місцях, складування будівельних матеріалів біля своїх господарств.

Організація благоустрою селища

1. Організацію благоустрою селища забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Глевахівська селищна рада відповідно до повноважень, установлених законом.

2. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території селища Глеваха.

3. Фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Фінансування державних програм благоустрою населених пунктів та програм з благоустрою об'єктів, які перебувають у державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

4. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території селища Глеваха та дотримання цих Правил є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

Елементи благоустрою

1. Елементами благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Комплексний благоустрій

1. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території селища Глеваха (мікрорайон, масив, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

2. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі генерального плану селища Глеваха, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей населеного пункту, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

3. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Благоустрій території житлової та громадської забудови селища Глеваха

1. До об'єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах селища Глеваха, на яких розміщені об'єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об'єкти загального користування.

2. Благоустрій території житлової та громадської забудови селища здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

Забезпечення благоустрою території підприємств установ та організацій

1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до частини першої статті 15 цього Закону. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону.

3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Утримання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків

1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

Забезпечення благоустрою присадибної ділянки

1. Благоустрій присадибної та садової ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.

Фінансування заходів з благоустрою селища Глеваха

1. Фінансування заходів з благоустрою селища, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою села може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

2. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

1) заходи на виконання державних програм благоустрою населених пунктів;

2) роботи з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів;

3) роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

4) охорона та утримання об'єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям;

5) роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

3. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

1) заходи з виконання місцевих програм селища, у тому числі проектів благоустрою територій селища;

2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

4. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

5. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

7) заходи з реалізації проекту благоустрою території селища; Заходи з реалізації благоустрою селища розробляються у вигляді планів робіт (місячні, квартальні, піврічні, річні) та затвержуються виконавчим комітетом сільської ради.

8) вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій;

Дозвіл на виконання робіт на території загального користування

1. Фізичним та юридичним особам, які мають намір здійснити нове будівництво на території загального користування, виконавчими органами відповідних рад, у разі делегування їм таких повноважень, надається дозвіл на будівництво в порядку, визначеному законодавством.

Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт споруд і будівель на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

2. Роботи з усунення наслідків аварій, пов'язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд, розпочинаються негайно з обов'язковим подальшим оформленням дозволу на виконання цих робіт у порядку, визначеному законодавством.

Освітлення об'єктів благоустрою

1. Власники об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.

Вимоги до поводження з відходами

1. Формування системи поводження з відходами здійснюється шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для того чи іншого населеного пункту схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників у порядку, визначеному законом.

9) вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою загального користування (сільських лісів, парків, скверів, бульварів, садів, рекреаційних зон тощо);

Охорона та утримання зелених насаджень

       1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах селища під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

       2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

       3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

       4. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

       5. У селі ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком. Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування.

       6. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов'язковою участю органів місцевого самоврядування.

       7. Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

10) вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території;

11) вимоги до санітарного очищення території;

12) інші вимоги, передбачені цими правилами та законами України;

Мета стандартизації і нормування у сфері благоустрою населених пунктів

1. Стандартизація і нормування у сфері благоустрою селища Глеваха здійснюються з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне та епідемічне благополучя населення, шляхом розроблення комплексу взаємопов'язаних нормативних документів, якими визначаються взаємопогоджені вимоги до об'єктів благоустрою.

Стандартизація у сфері благоустрою селища

1. До нормативних документів із стандартизації у сфері благоустрою селища належать документи, які містять:

1) визначення основних понять і термінів;

2) характеристику систем класифікації;

3) методи, методики та способи визначення об'єктів благоустрою селища; 4) метрологічні норми і вимоги до організації робіт з благоустрою селища;

5) інші нормативи із стандартизації у цій сфері, передбачені законом.

2. Стандарти у сфері благоустрою селища розробляються, приймаються (ухвалюються), переглядаються (змінюються) або їх дія припиняється в порядку, встановленому законом.

Нормативи у сфері благоустрою селища

1. У сфері благоустрою селища діє система нормативів, що встановлюється у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища.

2. Законом можуть встановлюватися й інші нормативи, пов'язані із забезпеченням благоустрою селища.

13) перелік установлених законом обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою; Перелік установлених законом обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою передбачений відповідними нормативними документами.

14) здійснення контролю за виконанням Правил;

Завдання контролю у сфері благоустрою селища

1. Контроль у сфері благоустрою селища спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог законодавства України, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

 

Самоврядний контроль у сфері благоустрою селища Глеваха

1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою селища здійснюється Глевахівською селищною радою та її виконавчим комітетом.

2. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням цих Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, селищна рада може утворювати інспекції з благоустрою села.

3. Самоврядний контроль за станом благоустрою селища здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій села, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою селища, цих Правил.

4. Положення про інспекцію з благоустрою селища затверджується Глевахівської селищною радою.

Громадський контроль у сфері благоустрою селища

1. Громадський контроль у сфері благоустрою селища здійснюється громадськими інспекторами благоустрою селища згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

2. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою селища;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою селища і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою селища у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій селища;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

15) встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил;

Відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою

1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

       2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

б) здійсненні ремонту інженерних мереж; в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

г) прокладанні нових інженерних мереж;

ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом 2 частини другої цієї статті, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою селища Глеваха

1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою села притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою селища;

2) проектуванні об'єктів благоустрою селища з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою територій селища;

5) порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою селища;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою селища;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених цими Правилами;

9) забрудненні (засміченні) території селища;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій селища тощо.

2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою селища.

3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою селища, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

16) перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

1. Законодавство з питань благоустрою селища складається з Закону України “Про благоустрій населених пунктів”,Кодекс України про адміністративні правопорушення інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері та цих Правил.

2. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою селища Глеваха, і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

4. Графічна частина Правил включає:

Технічна документація з питань благоустрою територій селища (проекти, схеми, карти, атласи тощо) розробляється (за потребою) з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою територій, окремих об'єктів благоустрою, їх частин і може бути включена до правил благоустрою території селища.

До складу графічної частини Правил може бути включена інша технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора